';

Utvärderingar

Målgruppen

Sedan 2014 har Rullstolsakademien FIFH – Region Skåne drivit utbildning för rullstolsbrukare med 1-2 kurser per termin. Kurserna har haft ca 10 deltagare i varje grupp.  Fördelningen har varit jämn mellan män och kvinnor. Deltagarnas ålder har varierat för tonåringar till 80 + med en medianålder på 47 år.

Behovet av manuell rullstol har varierat bland deltagarna från att använda rullstolen vid alla förflyttningar till att huvudsakligen använda rullstolen vid längre sträckor utomhus.

Deltagarnas funktionsvariation har hittills varit stor men alla har haft förmågan att kunna tillgodogöra sig muntliga instruktioner och överföra dem i praktiska moment. Vanliga diagnoser har varit MS, stroke, Mb Parkinson, ryggmärgsskada, cerebral pares, muskelsjukdom och amputation.

Alla, som har slutfört kursen, har talat och förstått svenska.

Image module

 

 

INDIVIDRESULTAT

 

 

Image module

Fysiskt test

Varje deltagare har startat kursen med att göra ett fysiskt test. Detta test har innburit att de under sex minuter kör så långt de kan. Därefter har vi mätt längden på körsträckan och bett deltagaren uppge med vilken ansträningsgrad de kört enligt Borgskalan (RPE-skalan).

Flertalet deltagare skattade sin ansträngningsgrad lägre för en viss körd sträcka vid sista lektionstillfället jämfört med första.  Mer än hälften av deltagarna förlängde också sin körsträcka vid test under 6 minuter.

Skattade mål

I kursen ingår att sätta 3 praktiska mål relaterade till den manuella rullstolen tex klara öppna tunga dörrar, klara lasta rullstolen i och ur bilen, klara åka buss, klara köra över trottoarkanter.

De deltagare, som deltagit i de flesta kurstillfällena, har uppnått minst ett av sina mål > 90% och över hälften av deltagarna har uppnått 2-3 mål.

Image module

 

 

GJORDA JUSTERINGAR AV RULLSTOLEN

 

 

Image module

Flertalet deltagare har fått hjälp med någon form av enklare justering av rullstolen  tex justering av ryggklädsel, justering av ryggstödets vinkel, i samråd med förskrivare flytta drivhjulets axel.

Drygt 25% av deltagarna har fått mer omfattande insatser som tex kontakt med ansvarig förskrivare för diskussion om förändring av rullstolsmodell/omfattande justering av befintlig rullstol eller möte med ansvarig förskrivare i samband med lektion för gemensam bedömning av omfattande justering av rullstol alternativt byte av rullstol.

 

 

DELTAGARNAS ÖVERGRIPANDE BEDÖMNING

 

Vid öppna utvärderingssamtal vid sista lektionen framkom att flertalet deltagare upplevt kursen som värdefull dels utifrån förbättringen av den individuella rullstolstekniken men också för det informella kunskapsutbytet kring alla de utmaningar i vardagen, som en person, beroende av manuell rullstol möter. Kursdeltagarna har lyft fram värdet av såväl praktiska moment som teori. Att teorin förutom ren rullstolsteori också omfattat hälsoperspektiv av att sitta i rullstol samt inte minst diskussioner utifrån egna upplevda erfarenheter av att leva ett liv som rullstolsbrukare.

Image module