Metodiken

Pedagogikens grunder

Att hjälpa en person som lever i beroendeställning till rullstol mot ökad självständighet och till att kunna ta ett större egenansvar är en högst komplicerad uppgift. Detta därför att självständigheten inte endast är avhängd av individens förmåga att hantera sitt hjälpmedel utan också av hens förmåga att kunna upprätthålla en värdig och likställd syn på sig själv i en värld som från så många håll har ett tyst budskap om motsatsen. Förväntningarna på en person i rullstol är väldigt låga och där ställs näst intill inga krav som skulle kunna signalera en inneboende potential. Att kunna förstå vad det innebär att leva ett liv i rullstol är inget man kan läsa sig till.

Rullstolsakademiens kursinnehåll har ett holistiskt synsätt och tar ett helhetsgrepp kring de områden som kan påverka en individs möjligheter till självständighet. Vår pedagogik kräver därför en bemanning som med egen upplevd kunskap kan bistå med kompetenser kring allt ifrån hanterbarhet av hjälpmedel, förebyggande friskvård, kosthållning, ergonomi för kör, – samt sittställning, samhällskunskap med inriktning mot normkritiska ämnen och detaljkunskap kring de omständigheter livets olika roller för med sig så som yrkesroll, föräldraroll etc.

 

Vår pedagogik i korta drag

Förebildsprincip

Inget pedagogiskt verktyg har större trovärdighet eller genomslagskraft än en resurs som sitter i liknande situation men som kommit längre i sin självständighet. En förebild som helst sitter på bred egen erfarenhet kring de olika livsrollerna nämnda ovan.

Medicinsk kompetens

Någon högst erfaren som kan ansvara för den medicinska översättningen av den upplevda kunskapen. En kompetens som utifrån diagnos, smärtproblematik, anatomi och sekundärkomplikationer justerar både hjälpmedel och användartekniker för att säkerställa individens fysiska välbefinnande.

Stödinstruktörer

Resurser som har en variation av diagnos och kön för att kunna komplettera huvudinstruktörens kompetens och bidra med yttre identifikation.

Peer Learning

Vi sätter samman lagom stor grupp och lämnar stort utrymme för deltagarna att kunna lära sig av varann.

Individanpassat innehåll

Rullstolsakademiens målgrupp utgör ALLA som, oavsett anledning, hamnat i en beroendeställning till rullstol och som har förmåga att kunna ta till sig information och omvandla den i vardagens utmaningar. Detta innebär att i en kurs med mellan 12-14 deltagare kan där finnas lika många unika förutsättningar som önskemål.

Kursens avsikt är att ta ett helhetsgrepp om de faktorer som påverkar en individs självständighet i rullstol och för att kunna uppnå detta krävs ett innehåll som sträcker sig långt utöver att kunna hantera sitt hjälpmedel. Se Kursinnehåll.

Vi har skapat en grundram som tar hänsyn till hur mycket tid en individ kan avvara, en omfattning som tillåter kunskapen att landa och en rimlig längd som får med så mycket innehåll som möjligt.

Viktigaste momentet därefter har varit att vid första kurstillfället, låta varje individ skatta egna mål med kursen.

Utifrån deras mål och unika förutsättningar skräddarsyr vi sedan kursens innehåll mot ökad självständighet med så hög effektivitet som möjligt.

Vi sätter inga begränsningar kring vilka mål, deltagarna får sätta. Utan att ha svar på förhand, antar vi samtliga utmaningar och lär oss tillsammans om hur mycket självständighet som kan vinnas. Genom att jobba i grupp blir kunskapsflödet bredare och fler aspekter kring attityder och värdegrund kan lyftas än om man hade haft individuell träning.

Vi välkomnar också anhörigdeltagande under kursen. Ofta spenderar man mycket tid tillsammans med någon specifik person i sin närhet. I samspel med denna person kan ökad självständighet uppnås och tidigare otillgängliga miljöer plötsligt bli möjliga att erövra.

Samverkan med hållbarhet

För att en individ i rullstol ska kunna vara delaktig på samtliga arenor i livet behöver hen utveckla färdigheter som man inte kan läsa sig till. Kommunens förskrivare får oftast inte tillräcklig fördjupning sin utbildning för att kunna leva upp till det förskrivaransvar som utlåning av hjälpmedel innebär. Matchning mellan rullstol och brukare, lära ut hanterbarhet och uppföljning görs utifrån de förutsättningar som finns och brister i detta led orsakar begränsningar för individen och ett löpande dubbelarbete för förskrivarna.

Rullstolsakademien startade som ett Regionsfinansierat projekt i Malmö 2013 där FIFH stod som huvudman i samverkan med VO neurologi och rehabiliteringsmedicin, SUS i att ta fram en ”rullstolsskola”. När innehållet var konkretiserat och de första kurserna sjösatta, dröjde det inte länge förrän en kontakt togs från kommunens förskrivare om att kunna få fördjupade kunskaper inom deras uppgifter – matchning, hanterbarhet och uppföljning.

En heldagsutbildning sattes ihop där halva dagen består av teoretiska ämnen så som: bemötande, normkritik, sorgeprocesser, matchning av rullstol och beskrivning av Rullstolsakademiens tolvveckorskurs för brukare. Och andra halvan bestod av praktiskt innehåll – hanterbarhet av rullstol.

I detta möte skapades en allians som utvecklade ett kretslopp där vi blev muskler åt varann. Ett samspel som optimerar kommunen och regionens resurser, utnyttjar kompetenser och minimerar dubbelarbete.

Ett kretslopp med ömsesidiga vinster och hållbarhet.