Förskrivarutbildning

Kommunen har i uppdrag att låna ut manuella rullstolar till personer med funktionsnedsättning. I detta uppdrag ingår att förskrivaren, som antingen är en arbetsterapeut eller fysioterapeut, i samråd med brukaren ska komma fram till vad som är den mest lämpliga rullstolen.

Förskrivaren ska sedan se till att rullstolen är inställd på ett sätt som inte bara ergonomiskt och hanterbarhetsmässigt är mest fördelaktigt utan även tar hänsyn till brukarens säkerhet. Säkerhetsaspekten konkurrerar med hanterbarhetsfaktorn och står i relation till brukarens färdigheter med sitt hjälpmedel vilket leder oss till nästa punkt i förskrivarens ansvarsuppdrag – att lära ut hanterbarhet.

Som sista punkt i uppdraget för förskrivaren gäller att göra en uppföljning av ärendet för att se om eventuella justeringar borde göras.

Vår erfarenhet är, efter att ha regelbundet drivit Rullstolsakademien-kurser sedan 2014, att det råder kunskapsbrist hos förskrivarna kring matchning av rullstol och utbildning i hanterbarhet. Det är därför vi har skapat denna endagsutbildning.

Utbildningen ingår i ett IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) mellan FIFH och Funktionsstödsnämnden och ska betraktas som ett komplement till Socialstyrelsens webbutbildning – ”Förskrivning av hjälpmedel”.

Innehåll

Vem är brukaren? – Normkritik och marginalisering

Bästa förutsättningen för att göra optimal matchning av rullstol är att det finns ett så obegränsat kommunikationsflöde som möjligt mellan förskrivaren och brukaren. För att kunna skapa detta utrymme behöver förskrivaren ha god kännedom kring de olika omständigheter brukaren kan befinna sig i.

Vi tar upp:

 • Inlärd hjälplöshet
 • Förvärvad skada
 • Samhällsstrukturer – historik och marginalisering
 • Sorgeprocesser – offermentalitet och självuppfyllande profetia
 • Värdigt bemötande – privat kontra professionell åsikt

Konstruktion och matchning

Rullstolen är en kompromiss som ska tillgodose vardagens centrala behov. Fysiska förutsättningar, livsstilar och närmiljöer är huvudsakliga faktorer som ska tas i beaktande. Hur ska man prioritera?

Vi tar upp:

 • Konstruktion och sortiment
 • Matchning och inställningar
 • Hur löser vi meningsskillnader med brukaren?
 • Säkerhet kontra hanterbarhet

Hanterbarhet

Under en halv dag får deltagarna skapa sig en egen upplevd kunskap under guidning av ledare med livslång erfarenhet av ett liv i rullstol. Här inbillar vi oss inte att göra experter av deltagarna utan syftet är att ge dem perspektiv på vilka möjligheter till ökad självständighet som skapas genom hanterbarhet.

Optimalt är att förskrivaren rekommenderar brukaren att gå Rullstolsakademiens tolv-veckors kurs så snart en ny rullstol är levererad. Detta skapar ett kretslopp där vi inte bara avlasta förskrivarens i sitt uppdragsansvar om hanterbarhet utan också bistår med uppföljningen.

Vi tar upp:

 • Energibesparande och skonsam grundteknik
 • Sluttande plan
 • Balans och hinderforcering
 • Vardagsutmaningar
 • Hur man tar hjälp av fast interiör
 • Köra med en hand
 • Trappor
 • Hur man tar hjälp av andra på ett ergonomiskt och säkerhetsmässigt sätt