Att hjälpa en person som lever i beroendeställning till rullstol mot ökad självständighet och till att kunna ta ett större egenansvar är en högst komplicerad uppgift. Detta därför att självständigheten inte endast är avhängd av individens förmåga att hantera sitt hjälpmedel utan också av hens förmåga att kunna upprätthålla en värdig och likställd syn på sig själv i en värld som från så många håll har ett tyst budskap om motsatsen. Förväntningarna på en person i rullstol är väldigt låga och där ställs näst intill inga krav som skulle kunna signalera ett inneboende potential. Att kunna förstå vad det innebär att leva ett liv i rullstol är inget man kan läsa sig till.

Rullstolsakademiens kursinnehåll har ett holistiskt synsätt och tar ett helhetsgrepp kring de områden som kan påverka en individs möjligheter till självständighet. Vår pedagogik kräver därför en bemanning som med egen upplevd kunskap kan bistå med kompetenser kring allt ifrån hanterbarhet av hjälpmedel, förebyggande friskvård, kosthållning, ergonomi för kör, – samt sittställning, samhällskunskap med inriktning mot normkritiska ämnen och detaljkunskap kring de omständigheter livets olika roller för med sig så som yrkesroll, föräldraroll etc.